mistrz Polski LZS
mistrz Polski LZS
2012,2015
mistrz Krakowa
mistrz Krakowa U-13
Deichmann 2016

Regulamin
SZKÓŁKI  PIŁKARSKIEJ LOTNIK  KRYSPINÓW

 §1. Zasady ogólne

 1. Przystąpienie do Szkółki Piłkarskiej Lotnik Kryspinów odbywa się po podpisaniu deklaracji klubowej, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Opłaty za członkowstwo w Stowarzyszeniu „Szkółka Piłkarska Kryspinów” uiszczane są w systemie miesięcznym, tj. do 10-ego dnia każdego miesiąca, za miesiąc z góry, niezależnie od ilości obecności dziecka na treningach.
 3. W ramach opłaty, o której mowa w ust. 2 Zarząd Stowarzyszenia, będący organizatorem zajęć w ramach Szkółki Piłkarskiej Lotnik Kryspinów, organizuje zajęcia piłki nożnej oraz piłki halowej dla chłopców/dziewcząt w kategoriach skrzat – junior (zwanych dalej: uczestnikami), zgodnie z predyspozycjami uczestnika.
 4. W ramach uiszczanej opłaty za przynależność do Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia zatrudnia trenerów ze stosownymi uprawnieniami do prowadzenia zajęć, opłaca obiekty sportowe, na których realizowane są zajęcia, udział w turniejach piłkarskich, udział w rozgrywkach MZPN (halowe), opłaca obsługę finansową działalności Stowarzyszenia oraz w miarę możliwości finansowych finansuje zakup sprzętu sportowego do realizacji zajęć.
 5. Kwota opłaty za uczestnictwo wynosi:
 6. 100 zł/ m-c opłata za uczestnictwo pierwszego dziecka z grup żaki – skrzaty (dwa treningi w zimie na hali) lub 90 zł/ m-c za uczestnictwo pierwszego dziecka z grup orliki - trampkarze,
 7. 50zł/ m-c w przypadku drugiego dziecka na zajęciach Szkółki
 8. 40zł/ m-c w przypadku trzeciego dziecka na zajęciach Szkółki
 9. Składki uiszczane są przelewem na konto Stowarzyszenia „Szkółka Piłkarska Kryspinów”, tj.:

69 8591 0007 0210 0403 8108 0001,

tytułem:          składka za miesiąc, imię nazwisko uczestnika zajęć, kategoria wiekowa;
przykład:         składka za marzec 2017, Jan Kowalski, orliki

 1. Decyzję o wysokości składki podejmuje Zarząd Stowarzyszenia „Szkółka Piłkarska Kryspinów”.
 2. Każdy zawodnik Szkółki Piłkarskiej LOTNIK KRYSPINÓW musi posiadać aktualne badania lekarskie (załącznik informacyjny) dopuszczające go do uprawiania sportu wyczynowego lub w przypadku grup naborowych oświadczenie podpisane przez rodzica o wzięciu przez niego pełnej odpowiedzialności za stan zdrowia swojego dziecka.
 3. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu Szkółki Piłkarskiej LOTNIK KRYSPINÓW może być podstawą do skreślenia z listy uczestników zajęć.

§2. Treningi

 1. Treningi w Szkółce Piłkarskiej Lotnik Kryspinów odbywają się w dniach i godzinach uzgodnionych
  i podanych do wiadomości rodziców oraz na stronie internetowej Klubu i Stowarzyszenia, tj. www.lotnikkryspinow.pl  
 2. Za informowanie o ewentualnych zmianach w harmonogramie zajęć odpowiada trener prowadzący daną kategorię wiekową.
 3. Długość jednostki treningowej uzależniona jest od adaptacji grupy do bodźców treningowych i może się wahać od 60 do 90 minut. Zajęcia odbywają się w okresie wiosenno-letnio-jesiennym na boisku LKS LOTNIK KRYSPINÓW lub w innym dodatkowym miejscu wskazanym przez Zarząd Stowarzyszenia oraz w okresie zimowym częściowo w hali sportowej w Liszkach i salach sportowych okolicznych szkół podstawowych.
 4. Każda jednostka treningowa składa się z: rozgrzewki, ćwiczeń koordynacyjnych, części głównej (gdzie doskonalone są elementy techniczne gry w piłkę nożną), gry wewnętrznej oraz fazy uspokojenia organizmu po wysiłku.
 5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w treningach, sparingach, turniejach i zawodach, których organizatorem lub uczestnikiem będzie Szkółka Piłkarska Lotnik Kryspinów z wyjątkiem usprawiedliwienia wynikającego z choroby.
 6. Trenerzy odnotowują obecności na każdych zajęciach, a co najmniej raz na pół roku omawiają zachowanie, systematyczność i postępy uczestników w grze w piłkę nożną w gronie własnym i Zarządu Stowarzyszenia. Na podstawie analizy postaw uczestników zajęć, uczestnicy mogą zostać podzieleni na grupy zaawansowania.
 7. W przypadkach nagannego zachowania i nieprzestrzegania zaleceń trenera przez uczestnika podczas zajęć trener ma prawo usunięcia uczestnika z dalszej części zajęć .
 8. W przypadku powtarzających się nagannych zachowań i nieprzestrzegania zaleceń trenera podczas zajęć istnieje możliwość wcześniejszego skreślenia uczestnika z uczestnictwa w zajęciach sportowych, bez możliwości dochodzenia zwrotu uiszczonej opłaty za miesiąc, w którym podjęto decyzję o usunięciu uczestnika z zajęć.
 9. Po rozpoczęciu udziału uczestnika w zajęciach rodzice zobowiązani są do systematycznego przedłużania ważności badań lekarskich uczestnika. W przypadku braku aktualnych badań lekarskich lub deklaracji zgłoszeniowej uczestnik nie będzie dopuszczony (- a) do zajęć do momentu dostarczenia brakujących dokumentów.

§3. Zawodnicy - uczestnicy zajęć

 1. Zawodnikiem klubu i uczestnikiem zajęć zostaje się poprzez:
  1. wypełnienie i podpisanie deklaracji klubowej przez uczestnika zajęć oraz jego Rodzica/prawnego opiekuna, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu,
  2. Przekazanie do trenera prowadzącego grupę danych uczestnika, tj. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, imiona Rodziców oraz numer PESEL, a następnie podpisanie przez Rodzica/prawnego opiekuna karty zgłoszeniowej do systemu EXTRANET.
 2. Zawodnik Szkółki Piłkarskiej Lotnik Kryspinów jest zobowiązany do uczestnictwa w treningach w elementach posiadanego stroju i sprzętu Szkółki Piłkarskiej Lotnik Kryspinów, o który uczestnik zajęć zobowiązuje się należycie dbać, tak aby ten mógł być wizytówką zarówno zawodnika, jak i klubu.
 3. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania sportowego trybu życia, zasad odpowiedniego żywienia i higieny osobistej, czego będą uczeni na treningach.
 4. Zawodnicy zobowiązani są do godnego reprezentowania barw klubu, przez co w szczególności rozumie się sportowe zachowanie podczas zawodów, zachowanie porządku na obiektach sportowych i kulturalne zachowanie wobec sędziów, trenerów i kolegów z klubu.
 5. Zawodnik-uczestnik zajęć ma prawo odejść od grupy, opuścić zajęcia, tylko na wyraźne wskazanie trenera prowadzącego zajęcia. Przypadek ten dotyczy również komunikowania się uczestnika zajęć z Rodzicem/prawnym opiekunem w trakcie ich trwania.
 6. Jeżeli zawodnik podczas treningu/meczu źle się czuje, bądź odczuwa jakiekolwiek dolegliwości natychmiast informuje o tym trenera.

§4. Rodzice

 1. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia deklaracji zgłoszeniowej dotyczącej uczestnictwa dziecka w zajęciach sportowych i do wyrażenia zgody na udział dziecka w tychże zajęciach.
 2. Rodzice i Opiekunowie zawodników-uczestników zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Szkółki Piłkarskiej Lotnik Kryspinów osobiście w części ich dotyczącej oraz biorą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przez ich dzieci.
 3. W każdym roczniku wybierany jest „Kierownik Drużyny”. Jest to jeden z rodziców, którego zaufaniem darzy zarówno trener, jak i reszta rodziców. Powinna to być osoba dysponująca czasem, która mogłaby go poświęcić drużynie na pomoc w sprawach organizacyjnych.
 4. Udział w turniejach odbywa się po uzgodnieniu z Rodzicami. Rodzice uczestników zajęć zapewniają transport oraz wyżywienie dziecka podczas wyjazdu i turnieju. Wpisowe pokrywa Szkółka Piłkarska Lotnik Kryspinów.
 5. Rodzice i opiekunowie podczas prowadzonych zajęć mogą przebywać jedynie po stronie trybun. Jeśli dziecko nie będzie chwilowo w stanie uczestniczyć w treningu (kontuzja), trener ma obowiązek odprowadzić je do rodzica. Zaleca się pozostawienie uczestników zajęć w czasie zajęć pod wyłączną opieką trenerów, co dodatnio wpłynie na ich koncentrację.
 6. Rodzice nie wchodzą do szatni zawodników oraz na boisko podczas meczy i treningów.
 7. Rodzice zobowiązani są do kulturalnego zachowania na treningach i meczach oraz do powstrzymywania się od uwag odnośnie gry czy podpowiedzi poszczególnym zawodnikom, do czego wyłącznie uprawniony jest trener.
 8. Rodzice proszeni są o aktywne uczestniczenie w życiu drużyny w szczególności o głośny doping na meczach i turniejach.
 9. Rodzice podczas rozgrywania meczów powstrzymują się od komentarzy, krytyki i epitetów w stosunku do innych rodziców, kibiców i sztabu szkoleniowego drużyny przeciwnej oraz sędziów prowadzących zawody.
 10. Rodzice nie mogą ingerować w program zajęć przygotowany przez trenera, ani udzielać trenerom wskazówek bądź uwag.
 11. Rodzice wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy trenerów przekazują Kierownikom Drużyn. Zgłoszone uwagi będą omawiane na cyklicznych spotkaniach Zarządu Stowarzyszenia z kadrą szkoleniową.
 12. W przypadku zgubienia lub zniszczenia sprzętu sportowego przez uczestnika Rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

§5. Nagrody i kary

 1. Zawodnik może zostać nagrodzony za:
  1. wzorową i przykładną postawę na zajęciach i zawodach sportowych,
  2. osiągnięcia i sukcesy,
  3. odpowiedzialną i sumienną realizację przydzielonych zadań,
  4. społeczną pracę na rzecz drużyny,
  5. dzielność i odwagę,
  6. godne reprezentowanie Szkółki Piłkarskiej Lotnik Kryspinów.
 2. Za nieprzestrzeganie regulaminu zawodnik może zostać ukarany:
  1. upomnieniem słownym trenera w obecności całej drużyny,
  2. karnymi ćwiczeniami podczas przed i po treningu,
  3. zawieszeniem w prawach zawodnika,
  4. czasowym odsunięciem od zajęć, zawodów i meczy oraz obozów sportowych,
  5. naganą Prezesa Stowarzyszenia Szkółki Piłkarskiej Lotnik Kryspinów,
  6. wydaleniem z drużyny i ze Szkółki,
 3. Karze podlega zawodnik, który:
  1. Używa wulgarnych słów lub słownie obraża innych zawodników i ich rodziny.
  2. Krytykuje, naśmiewa się z innych.
  3. Stosuje fizyczną agresje wobec innych zawodników (dotyczy także brutalnego faulowania).
  4. Przeszkadza w prowadzeniu zajęć treningowych (rozmawiając, odbijając piłkę, itp.)
  5. Kwestionuje i nie wykonuje poleceń trenera.
  6. Niszczy mienie Szkółki Piłkarskiej Lotnik Kryspinów.
  7. Opuszcza zajęcia sportowe.

§6. Uwagi końcowe

 1. Regulamin obowiązuje każdego zawodnika w czasie treningu, jak również przed i po.
 2. Nieobecności usprawiedliwione (choroba potwierdzona przez rodziców bądź lekarza, egzaminy, dodatkowe zajęcia i wyjazdy szkolne).
 3. Nieobecność na zawodach sportowych należy zgłosić osobiście do trenera bądź drogą elektroniczną (sms, e-mail) przynajmniej dzień wcześniej.
 4. Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 514-990-621
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
ikona pdf
Deklaracja Rodzica.pdf     

facebook_page_plugin